Blogi 5/23 - Ammatillinen koulutus tiiviimmin mukaan innovaatioekosysteemin yhteistyöhön?

Tavoitteenamme on olla avoin alusta yhteiselle tekemiselle, josta syntyy innovatiivista uutta liiketoimintaa, palveluita, osaamista ja ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen. Toimimme EU-rahoituksen tuella ja avaamme vuosittain rahoitushakuja, joista kaupungit, oppilaitokset, tutkimustoimijat ja muut aluekehitysrahan saamisen kriteerit täyttävät organisaatiot voivat saada uusiin hankkeisiin rahaa. Hankekumppanuuksien ohella ohjelmamme synnyttää muutakin, vapaamuotoisempaa yhteistyötä, joka edistää innovaatioita, kasvua, yhteistä oppimista ja verkostojen vahvistumista. Kaupunkikehityksen innovaatiotoiminnassa ja EAKR-hankkeissa ovat jo melko kattavasti mukana yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut, mutta toisen asteen ammatilliset oppilaitokset yleensä puuttuvat.

Voisimmeko tiivistää yhteistä tekemistä niin, että tulevaisuuden osaajat ja työssäoppimisen kumppanit monipuolisemmin kiinnittyisivät innovaatiohubeihin ja niiden ympärillä tapahtuvaan toimintaan?

Se, mitä ulkoista kehittämisrahoitusta hyödynnämme, on johtanut verkostot siiloihin ja yhteiset kohtaamispaikat puuttuvat. Kaikkia yhteistyön paikkoja ja hyötyjä ei tällöin voi tunnistaa. Mitä ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, opiskelijat ja yrityskumppanit tarvitsevat muilta? Mitä muut voisivat oppia heiltä ja mitä meidän kannattaisi tehdä yhdessä?

Työelämässä jokainen tarvitsee tulevaisuudessa kriittistä osaamista, innovaatiot vaikuttavat arkeemme ja kasvualat tarjoavat mielenkiintoisia uusia työpaikkoja. Innovaatioekosysteemin keskusteluihin osallistumalla saa parhaimmillaan sellaista tietoa ja ymmärrystä, jota ei mistään muualta voi saada. Asioita, joita vasta kehitetään ja jotka menevät nopeasti eteenpäin, voi seurata vain osallistumalla ja olemalla mukana. Ymmärrystä muutoksista ja mahdollisuuksista voi hyödyntää niin kärki-innovaatioiden synnyttämisessä kuin arjen tilanteissa, joissa tehdään tulevaisuutta koskevia valintoja, suunnitelmia ja päätöksiä.

Miten ammatillisen koulutuksen asiantuntijat näkevät yhteistyön lisäämisen mahdollisuudet innovaatiokeskittymissä?

Kysyin HEVin tilaisuuksiin osallistuneilta eri oppilaitosten edustajilta näkemyksiä ja sainkin paljon kommentteja. Kiitos niistä ja kiitos, että olette jo olleet niin aktiivisesti mukana yhteisillä foorumeilla. Alla poimintoja saamistani asiantuntijoiden näkemyksistä ja ajatuksia HEVin suunnalta.

Erityisesti meitä yhdistää tulevaisuuden työelämä.

Ammatillinen koulutus pyrkii vastaamaan työelämän tuleviin tarpeisiin, jolloin tärkeää on siihen liittyvä ennakointi, reagointi ja yhteistyö. HEVi-rahoituksen avulla kehitetään kasvun ja osaamisen keskittymiä, luodaan tulevaisuuden työpaikkoja ja ratkaisuja. Maailma muuttuu niin nopeasti ja teknologinen murros on niin suuri, että vain yhdessä toimimalla voimme varmistaa, että pääkaupunkiseudulla on riittävästi osaajia ja oikeaa osaamista, jolla pystytään toimimaan globaalistikin menestyvissä yrityksissä ja kestävästi.

Innovaatiokeskittymissä on oppimisen ja yhteistyön paikkoja. Blogikirjoitusta työstäessäni tuli eteeni kiinnostava esimerkki juuri alkaneesta Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoituksen saaneesta hankkeesta, jossa ”muodostetaan digitaalisuutta hyödyntävä rakennetun ympäristön TKI-yhteistyön ekosysteemi, joka painottuu avoimen oppimisen, osaavan työvoiman, tutkimuksen, innovaatioiden, tulevaisuuden tiedon ja taitojen ympärille”. Vastaavantyyppisiä kolme koulutusastetta ja elinkeinoelämän verkostoineen yhdistäviä hankkeita olisi hienoa nähdä myös HEVi-ohjelmassa tulevina vuosina: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/rakennusalan-tieto-ja-taitokeskittyma

Haastetta EAKR-hankkeisiin osallistumiseen tuo se, että hankkeiden teemoja on usein vaikea istuttaa ammatillisen koulutuksen kentälle ja jo käytetty kieli innovaatioekosysteemeineen on aika kaukana ammatillisen koulutuksen maailmasta. Kehittäminen on joka tapauksessa vahvasti mukana ammatillisen koulutuksen arjessa ja myös tutkimuksia hyödynnetään. Katja Utti-Lankinen, Stadin AO:n strategiarahoituksen kehittämistiimistä tunnistaa mahdollisuudet:

”Yhteistyössä ja verkostoissa on voimaa. Ehkä löytäisimme tästä yhteistä pääkaupunkiseutunäkökulmaa yhteiskehittämiseen? Positiivista tahtotilaa on. Paljon jo yhdessä tehdäänkin oppimispolkujen, ennakointikyvykkyyden, tulevaisuuslukutaidon ja digihankkeiden saralla.”

Yhdessä olemme vaikuttavampia

Seuraaviin ammatillisen koulutuksen kumppanien esille nostamiin teemoihin HEVi voi tarjota mahdollisuuksia esimerkiksi hankkeiden toimintaan osallistumisen, verkoston kontaktien tai tulevaisuudessa tarvittavien osaamisalueiden yhdessä tunnistamisen muodossa:

-yritysten ja oppilaitosten yhteistyö muutoinkin kuin työelämässä tapahtuvan oppimisen näkökulmasta

-yhteiset kokeilut uusien palveluiden kehittämisessä asiakkaan tai palvelun käyttäjän näkökulmasta

-kaupunkien kehittäminen luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä ja luonnosta saatavan hyvinvoinnin näkökulmasta osana kestävää ammatillista koulutusta

-yhteistyö vastuullisen kaupunkikehittämisen ja palveluiden näkökulmasta – kampukset fyysisinä tiloina kaupungissa ja oppilaitokset sosiaalisen kestävyyden rakentajina palvelualan opiskelijoiden työn kautta

-ennakointityö, ketterästi ja tiiviisti työelämän kanssa

 

HEVin sidosryhmätyöstä ja Vantaan kaupungin osuudesta vastaava Fulvio Rizzo kuvaa kokonaisuuden yhteen:

”Näen, että systeemisyys ja keskinäisriippuvuus ovat olennaisia innovaatioekosysteemin tunnuspiirteitä. Työelämän tarpeisiin reagointi edellyttää tiivistä ja systemaattista vuorovaikutusta toimijoiden välillä, muun muassa ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Silloin meillä on kattavia ja vaikuttavia ekosysteemejä. Sen lisäksi, yritykset, elinkeinoelämä ja muu työelämä ovat olennainen osa oppilaitosten kehittämistä. Työelämän täytyy olla osana T&K-toimintaa, opetusta ja opiskelua sekä oppimisympäristönä ja uudenlaisen pedagogisen sisällön lähteenä.”

Jos HEVinnovations-ohjelma ei ole tuttu ja haluat pohtia uuden yhteistyön mahdollisuuksia, sovitaan tapaaminen!

Viime kuukausina olemme tavanneet useita uusia potentiaalisia kumppaneita, joiden kanssa toivottavasti syntyy sekä hankkeita että muuta yhteistyötä. Työ jatkuu ja toivotamme verkostoon tervetulleiksi uudet kestävän kaupunkikehityksen innovaatioista kiinnostuneet kehittäjät!

Saana Rantsi