Hankeportfolio

Täältä löydät tietoa käynnistyneistä HEVi-hankkeista.

KauKo- Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille

Hankkeen keihäänkärkenä on kehittää kaupunki- ja rakennettua ympäristöä liikkumiseen kannustavaksi, sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi yhdessä alan yritysten kanssa.

KauKo-hankkeessa kaupunginosiin perustetaan kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen kokeilut toteutetaan Helsingin osahankkeen osalta kaupunkiuudistusalueilla (Malmi, Malminkartano, Kannelmäki, Mellunkylä), jonka lisäksi hyödynnetään pilottialueena Espoon Kivenlahteen valmistuvaa Laurea-ammattikorkeakoulun uutta kampusta.

Hankkeessa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat uusia markkinoita yrityksille sekä vahvistavat niiden kilpailukykyä. Samalla uudet ratkaisut tukevat pitkällä aikajänteellä kaupunkilaisten hyvinvointia.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Forum Virium Helsinki

Laurea-ammattikorkeakoulu

Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä pk-yrityksille

Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä -hankkeen päämääränä on luoda pienille ja keskisuurille pelialan yrityksille puitteet uudelle ja kestävälle liiketoiminnalle.  Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan pelialan osaamiskeskittymänä, ja houkutella kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia osaksi toimintaa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa pienten ja keskisuurten suomalaisten pelialan yritysten määrää, laatua, yhteistyötä ja työllistämisvalmiutta.

Hankkeen kulmakivet rakentuvat fyysisen toimintaympäristön ympärille. Hankkeen myötä Espooseen luodaan pelialan keskittymä eli GameHUB. GameHub tarjoaa peli- ja luovien alojen startup-yrityksille työskentely- ja kokoontumistiloja, joissa yrityksille tarjotaan käytännön tukea sekä resursseja, kuten esimerkiksi kiihdyttämö- ja hautomopalveluita.

Toimintamalli tukee laajempaa liiketoimintakehitystä luovilla aloilla ja tarjoaa mahdollisuuden yhteistyölle.

Toteuttajat

Espoon kaupunki

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPA-hankkeen myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna eli asiakas maksaa vain energialaskun, ei perustamiseen liittyvistä investoinneista. Käytännössä järjestely toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi kaukolämmön ostaminen.

Hankkeen myötä kehitettävä energiapalvelumalli auttaa kaupunkeja toteuttamaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä alueita. Energiaomavaraisuuden lähtökohtana on paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian ja syntyvien ylijäämäenergioiden hyödyntäminen. Hankkeeseen otetaan mukaan todellisia pilottikohteita, joissa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja energiankäyttöön. 

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Metropolia

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Digital Creative Industry and Beyond

Digital Industries and Beyond -hanke tarjoaa alustan digitaalisten ja luovien alojen yhteistyön vahvistamiselle sekä yhteiskehittämiselle. Hanke tarjoaa konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien digitaalisten luovien alojen (AV, audio, XR, peliala) yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. 

Hanke tukee luovien alojen toimijoiden kestävää liiketoimintaa, kasvua sekä osaamista edistämällä toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Metropolia

Aalto-yliopisto

Vaikuttavat ekosysteemit - tuloksellisen klusterikehittämisen reseptit

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia yhteistyön mahdollisuuksia ekosysteemitoimijoiden välille kaupunkien elinvoiman sekä yritysten toimintaedellytysten ja kasvukyvyn vahvistamiseksi. 

Hankkeen tarkoituksena on luoda yritysklustereita sekä innovaatioekosysteemejä, joissa pk-seudun kaupungit kehittävät laaja-alaisesti toimintoja yhteistyössä pulmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. 

Toteuttajat

Vantaan kaupunki

Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt

Jakamisella viisautta -hanke vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koulutuspalveluiden toimialalla. Kehitystyötä toteutetaan ekosysteemissä, jossa tuotetaan palveluita, tuotteita ja teknologioita yhteiskäyttöön perustuviin fyysisiin sekä virtuaalisiin innovaatio- ja oppimisympäristöihin.

Jakamistalous ja resurssien fiksu käyttö tukee vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeessa yhdistyy usean eri toimijan osaaminen, joka mahdollistaa yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämisen.

Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta.
Voit tutustua hankkeeseen ja osahankkeisiin alla olevasta linkistä.

Toteuttajat

Helsingin Yliopisto

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistokiinteistöt

Helsingin kaupunki

Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Food Waste Ecosystem -hanke luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. 

Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä.

Hankkeessa mitataan elintarvikejätteen määrää ja laatua. Tulokset edistävät ymmärrystä siitä, miten elintarvikejätettä voidaan jatkojalostaa kaupalliseen käyttöön. 

Hanke tukee pääkaupunkiseudun kuntien kestävää kehitystä sekä hiilineutraaliustavoitteita ja  EU:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Hanke tuo yhteen ruoka- ja kiertotalouden yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä ruoka-aputoimijat. Yhdessä kehittäminen luo mahdollisuuksia uusien yritysideoiden synnylle.

Toteuttajat

Vantaan kaupunki

Laurea

LUKE

Helsingin kaupunki

Food SystemiCity

Food SystemiCity –ohjelmassa kehitetään systeemisesti kestäviä ruokainnovaatioita urbaanissa ja rakennetussa ympäristössä. Ruuan tuotanto, jakelu, kuluttaminen ja ravinteiden kierrätys on kytköksissä kaupunkielämään: asumiseen, rakentamiseen, liikkumiseen, logistiikan sekä näiden energian tuotantoon ja jakeluun.

Ohjelmassa rakentuu alueellinen ruokajärjestelmä, joka tukee innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitystä. Isot ja pienet toimijat saavat tukea yhteistyön muodostamiseen ja innovaatioiden kehittämiseen sekä pilotointiin.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta kestävää liiketoimintaa ja yhteistarjontaa kehittäviä tiimejä sekä niiden kaupallistamia systeemisiä tuote- ja palveluratkaisuja maailman markkinoille.

Toteuttajat

Helsingin Yliopisto

Metropolia

LUKE

Aalto-yliopisto

VTT

Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle

Laskeutuvien yritysten palvelut pääkaupunkiseudulle -hankkeen tavoite on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä tukemalla  ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista sekä asettumista pääkaupunkiseudulle. Yritysten asettuminen pääkaupunkiseudulle vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä osaamiskeskittymiä uusilla innovaatioilla.

Hanke luo uudenlaisen toimintatavan, joka auttaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä  kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä kasvamaan ja toimimaan pääkaupunkiseudulla tehokkaasti. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa, joita ovat ulkomailla olevat Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot ja pääkaupunkiseudulla kasvuyrittäjyyttä edesauttavat tahot. 

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Suuret kaupungit kohtaavat tulevaisuudessa monimutkaisia ja toimialarajat ylittäviä haasteita. Espoon ja Vantaan kaupungit vastaavat näihin haasteisiin käynnistämällä Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hankkeen. Se kehittää yhteistyössä toimialojen kanssa uudenlaisia ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen ja sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Haastemoottori-hankkeessa kehitetään kaupunkien yhteinen toimintamalli (moottori), jossa kerätään, muotoillaan ja priorisoidaan kaupunkien kehityshaasteita. Tämä kaikki tapahtuu avoimessa prosessissa yhdessä yritysten, tki-toimijoiden ja yliopistojen kanssa.

Haasteiden määrittelyssä tavoitellaan holistisempia hallintokuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Samalla luodaan ketterä yhteiskehittämisen malli, jossa yritykset ja muut sidosryhmät voivat osallistua kaupungin eri toimialojen haasteiden määrittelyyn, muotoiluun ja ratkaisuun – ja kehittää samalla omaa liiketoimintaansa. 

Toteuttajat

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -hanke luo ratkaisuja, joiden avulla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin  erityisesti vihreää siirtymää tukevien ratkaisujen kautta. 

Espoon kaupunki toteuttaa hanketta yhteistyössä edelläkävijäyritysten kanssa. Ratkaisut koskettavat ensisijaisesti Espoossa sijaitsevia kaupunginosia, mutta tavoitteena on, että nämä ovat jatkossa sovellettavissa myös muualla Suomessa ja maailmalla. 

Hankkeessa syntyy kokeiluympäristöjä, joissa kehitetään paikallisuuteen, omavaraisuuteen ja fossiilittomuuteen perustuvia rakennetun ympäristön ratkaisuja. 

Toteuttaja

Espoon kaupunki

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä - innovaatioista käytäntöön

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -hanke tukee pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. 

Hankkeen tavoitteena on luoda innovaatioista käytäntöjä ja edistää avoimia innovaatioita rakennetussa ympäristössä.

Hankkeessa luodaan systemaattisen kokeiluyhteistyön toimintamalli, jossa rakennettu ympäristö toimii kokeilualustana. Kokeilualustalla toteutetaan innovatiivisten hankintojen toimintamalli, joka vahvistaa tiedonvälitystä sekä innovaatioiden skaalaamista kaupunkien välillä.

Toteuttaja

Vantaan kaupunki