HEVin hankeportfolio

KauKo - Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille

KauKon keihäänkärkenä on yhdessä alan yritysten kanssa kehittää kaupunki- ja rakennettua ympäristöä liikkumiseen kannustavaksi sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi.

KauKossa kaupunginosiin perustetaan kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen kokeilut toteutetaan Helsingin kaupungin osalta kaupunkiuudistusalueilla (Malmi, Malminkartano, Kannelmäki, Mellunkylä), jonka lisäksi Espoossa sovelletaan pilottialueena Espoon Kivenlahteen valmistuvaa Laurea-ammattikorkeakoulun uutta kampusta.

KauKossa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka luovat uusia markkinoita yrityksille, ja vahvistavat niiden kilpailukykyä. Pitkällä aikajänteellä ratkaisut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Forum Virium Helsinki

Laurea-ammattikorkeakoulu

Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä pk-yrityksille

Hankkeen päämääränä on luoda pienille ja keskisuurille pelialan yrityksille puitteet uudelle ja kestävälle liiketoiminnalle.  Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan pelialan osaamiskeskittymänä, ja houkutella kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia osaksi toimintaa. Lisäksi hankkeessa pyritään kasvattamaan pelialan pk-yritysten määrää, laatua, yhteistyötä sekä työllistämisvalmiutta.

Espooseen luodaan pelialan keskittymä eli GameHuB.
GameHub tarjoaa peli- ja luovien alojen startup-yrityksille työskentely- ja kokoontumistiloja, joissa yrityksille tarjotaan käytännön tukea ja kiihdyttämö- ja hautomopalveluita.

Uusi toimintamalli tukee laajempaa liiketoimintakehitystä luovilla aloilla ja tarjoaa mahdollisuuden yhteistyölle.

Toteuttaja

Espoon kaupunki

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) - yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön

ENPAssa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPAn myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna, jolloin asiakas maksaa ainoastaan kulutukseen perustuvan laskun eikä esim. kuluja perustamiseen liittyvistä investoinneista. Käytännössä järjestely toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi kaukolämmön ostaminen.

Energiapalvelumalli auttaa kaupunkeja toteuttamaan energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä alueita. Energiaomavaraisuuden lähtökohtana on paikallisesti tuotettu uusiutuva energia sekä ylijäämäenergioiden hyödyntäminen. Hanketta toteutetaan todellisissa pilottikohteissa, joissa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja energiankäyttöön. 

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Metropolia

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Digital Creative Industries and Beyond

Hanke tarjoaa alustan digitaalisten ja luovien alojen yhteistyön vahvistamiselle sekä yhteiskehittämiselle. Lisäksi hanke tarjoaa konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien digitaalisten luovien alojen (AV,  XR, audio, peliala) yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. 

Hankkeessa tuetaan luovien alojen toimijoiden kestävää liiketoimintaa, kasvua sekä osaamista edistämällä toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista ja käyttöönottoa yrityksissä.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Metropolia

Aalto-yliopisto

Vaikuttavat ekosysteemit - tuloksellisen klusterikehittämisen reseptit

Hanke kehittää uusia yhteistyön mahdollisuuksia ekosysteemitoimijoiden välille kaupunkien elinvoiman sekä yritysten toimintaedellytysten ja kasvukyvyn vahvistamiseksi. 

Tarkoituksena on luoda yritysklustereita sekä innovaatioekosysteemejä, joissa pk-seudun kaupungit kehittävät laaja-alaisesti toimintoja yhteistyössä haasteiden ratkaisemiseksi.

Toteuttaja

Vantaan kaupunki

Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt

Hanke vahvistaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia koulutuspalveluiden toimialalla. Kehitystyötä toteutetaan ekosysteemissä, jossa tuotetaan palveluita, tuotteita ja teknologioita yhteiskäyttöön perustuviin fyysisiin sekä virtuaalisiin innovaatio- ja oppimisympäristöihin.

Jakamistalous ja resurssien fiksu käyttö tukee vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Hankkeessa mahdollistetaan yhteiskäyttöisten oppimis- ja TKI-ympäristöjen kehittämisen yhdistämällä usean eri toimijan osaaminen. Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta. 

Toteuttajat

Helsingin Yliopisto

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistokiinteistöt

Helsingin kaupunki

Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Food Waste Ecosystem luo pääkaupunkiseudulle uudenlaisen ja verkostomaisen toimintatavan, jonka myötä ruokahävikki vähenee ja sitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin. Hanke tuo yhteen ruoka- ja kiertotalouden yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä ruoka-aputoimijat. Yhdessä kehittäminen luo mahdollisuuksia uusien yritysideoiden synnylle.

Hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaa syömäkelvottomasta hävikistä ja elintarvikejätteestä. Työn tukena hankkeessa mitataan elintarvikejätteen määrää ja laatua. Tulokset edistävät ymmärrystä siitä, miten elintarvikejätettä voidaan jatkojalostaa kaupalliseen käyttöön. 

Työ tukee pääkaupunkiseudun kuntien kestävää kehitystä sekä hiilineutraaliustavoitteita ja  EU:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Toteuttajat

Vantaan kaupunki

Laurea

LUKE

Helsingin kaupunki

Food SystemiCity

Food SystemiCity –ohjelmassa kehitetään systeemisesti kestäviä ruokainnovaatioita urbaanissa ja rakennetussa ympäristössä. Ruuan tuotanto, jakelu, kuluttaminen ja ravinteiden kierrätys on kytköksissä kaupunkielämään: asumiseen, rakentamiseen, liikkumiseen, logistiikan sekä näiden energian tuotantoon ja jakeluun.

Ohjelmassa rakentuu alueellinen ruokajärjestelmä, joka tukee innovaatioiden ja liiketoiminnan kehitystä. Isot ja pienet toimijat saavat tukea yhteistyön muodostamiseen ja innovaatioiden kehittämiseen sekä pilotointiin.

Työn tuloksena syntyy uutta kestävää liiketoimintaa ja yhteistarjontaa kehittäviä tiimejä sekä niiden kaupallistamia systeemisiä tuote- ja palveluratkaisuja maailmanmarkkinoille.

Toteuttajat

Helsingin Yliopisto

Metropolia

LUKE

Aalto-yliopisto

VTT

Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulla

Hankkeen tavoite on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä tukemalla  ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista ja asettumista pääkaupunkiseudulle. Yritysten asettuminen pääkaupunkiseudulle vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista sekä osaamiskeskittymiä uusilla innovaatioilla.

Hankkeessa luodaan uudenlainen toimintatapa, joka auttaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä  kiinnittymään paikalliseen innovaatio- ja yritysekosysteemiin sekä kasvamaan ja toimimaan pääkaupunkiseudulla. 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa, johon lukeutuu Suomen elinvoimaa ja kasvua palvelevat organisaatiot sekä pääkaupunkiseudulla kasvuyrittäjyyttä edesauttavat tahot. 

Toteuttajat

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Suuret kaupungit kohtaavat tulevaisuudessa monimutkaisia ja toimialarajat ylittäviä haasteita. Espoon ja Vantaan kaupungit vastaavat näihin haasteisiin Pääkaupunkiseudun haastemoottori -hankkeella. Pääkaupunkiseudun haastemoottori kehittää yhdessä kaupunkien toimialojen kanssa ratkaisuja kestävän kaupunkikehityksen ja sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa kerätään, muotoillaan ja priorisoidaan kaupunkien kehityshaasteita. Toimintaa kehitetään avoimessa prosessissa yhdessä yritysten, TKI-toimijoiden ja yliopistojen kanssa.

Haasteiden määrittelyssä tavoitellaan holistisempia hallintokuntarajat ylittäviä kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Samalla luodaan ketterä yhteiskehittämisen malli, jossa yritykset ja muut sidosryhmät voivat osallistua kaupungin eri toimialojen haasteiden määrittelyyn, muotoiluun ja ratkaisuun – ja kehittää samalla omaa liiketoimintaansa. 

Toteuttajat

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat

Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat -hanke luo ratkaisuja, joiden avulla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin erityisesti vihreää siirtymää tukevien ratkaisujen kautta. 

Hankkeessa syntyy kokeiluympäristöjä, joissa kehitetään paikallisuuteen, omavaraisuuteen ja fossiilittomuuteen perustuvia rakennetun ympäristön ratkaisuja. 

Espoon kaupunki toteuttaa hanketta yhteistyössä edelläkävijäyritysten kanssa.
Ratkaisut koskettavat ensisijaisesti Espoossa sijaitsevia kaupunginosia, mutta tavoitteena on, että ratkaisut ovat jatkossa sovellettavissa myös muualla Suomessa ja maailmalla. 

Toteuttaja

Espoon kaupunki

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä - innovaatioista käytäntöön

Hanke tukee pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi. Tavoitteena on luoda innovaatioista käytäntöjä ja edistää avoimia innovaatioita rakennetussa ympäristössä.

Hankkeessa luodaan systemaattisen kokeiluyhteistyön toimintamalli, jossa rakennettu ympäristö toimii kokeilualustana. Kokeilualustalla toteutetaan innovatiivisten hankintojen toimintamalli, joka vahvistaa tiedonvälitystä sekä innovaatioiden skaalaamista kaupunkien välillä.

Toteuttaja

Vantaan kaupunki