ENPA-hankkeessa lähdetään pilotoimaan alueellisia energiapalvelumalleja pääkaupunkiseudulla

Helsinki, Vantaa, Espoo ja Metropolia toteuttavat yhdessä Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeen 1.11.2023 –31.10.2026. Hankkeessa pyritään luomaan yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisten ja energiaomavaraisten  korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta.

Kuva: Juho Nurmi

Kolmivuotinen hanke pyrkii luomaan palvelumalleja ensin pilottialueille  ja laatimaan sen jälkeen monistettavan mallin, jota alueet koko Suomessa voivat hyödyntää suunnitellessaan omaa energiaratkaisuaan. Kaupunkien yhteistyöllä lisätään ratkaisujen vaikuttavuutta.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto. Hanke tukee Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke on osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistä innovaatio-ohjelmaa (HEVi).

Kaupungit yhteisen pöydän ääressä

Hankkeen hallinnosta vastaa Helsingin kaupunki ja projektipäällikkönä toimii Timo Määttä. Hän toivoo, että hankkeella saadaan konkreettisten toimien kautta määritettyä ja luotua toimivia aluepilotteja. ”Yksittäisen rakennuksen energiatarkastelun sijaan toteutettavat alueelliset energiaratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia päästöjen vähentämisessä ja myös yleisessä kaupunkikehityksessä. Julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyöllä saadaan varmasti aikaan merkittäviä tuloksia”, Määttä toteaa.

Hanke lähtee ensimmäiseksi kartoittamaan mahdollisia pilottikohteita Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta. Alustavana suunnitelmana on valita jokaisesta kaupungista vähintään yksi alue pilotointiin. Alkukartoituksesta on vastuussa Vantaan kaupunki. ”Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on kaikilla tavoitteena olla hiilineutraaleja vuonna 2030 ja onkin hienoa olla yhdessä toteuttamassa tätä tavoitetta alueellisten energiaratkaisujen kehittämisen kautta”, sanoo Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen va. ympäristöjohtaja Jari Viinanen.

Aluepilottikartoituksen jälkeen valitaan pilottialueet, kartoitetaan sopivimpia malleja sekä hankintavaihtoehtoja alueiden tavoitteet huomioon ottaen, ja aloitetaan hankinnan valmistelu. Energiapalvelun hankintamalli on keskeinen osa uuden toimintamallin kehittämistä, tästä vastaa Espoon kaupunki. ”Energia-asioiden eteenpäin vieminen vaatii yhteistyötä. Alueellinen näkökulma lisää toiminnan merkittävyyttä ja on huomattavasti tehokkaampaa kuin yksittäisen rakennuksen tasolla toimiminen”, kiteyttää kestävän energian kehittämispäällikkö Elina Wanne Espoon kestävän kehityksen osaamiskeskuksesta.

Metropolia Ammattikorkeakoulu vastaa viestinnästä, verkostojen ylläpitämisestä ja koulutuksesta. ”Monistamalla pilottialueilla syntynyttä mallia hankkeen toimia voidaan hyödyntää jatkossa myös muissa aluekehityskohteissa. Työpajojen ja verkostopalaverien avulla saadaan yritysnäkökulma mukaan kehitystyöhön”, kertoo Metropolian kiinteistö- ja rakennusalan teknologiapäällikkö Harri Hahkala.

Kaupunki, jossa on paljon liiketiloja, yritystiloja ja yksi kauppakeskus. Piirroskuva.

Alueellinen energiatarkastelu on ajankohtainen aihe

Hankkeen päätavoitteena on luoda yhteinen alueellinen yrityslähtöinen energiapalvelun liiketoimintamalli. Malli tulee rakentumaan energia-alan yritysten tarjoamasta energiapalvelusta, jossa asiakkaana ovat muut kunkin alueen toimijat, kuten yritykset ja kuntaorganisaatio. Hankkeen avulla parannetaan aluetason energiamarkkinoiden toimintaa vastaamaan toimialansa kasvaviin haasteisiin. Huomioon otetaan myös uusien tekniikoiden kehittyminen ja ympäristövaatimukset. Hankkeessa pyritään optimoimaan ja löytämään oikeat keinot nykyisen energiantuotanto- ja hankintamallin parantamiseksi hyödyntäen esimerkiksi hukkalämpöjä, hybridilämmitystä tai lisäämällä uusiutuvan energian osuutta.

Hanke tulee tukemaan kaupunkeja energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueiden toteuttamisessa. Pilottikohteissa kerätään tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja tunnistetaan alueiden mahdollisuuksia. Näitä tietoja voidaan käyttää kaupunkien päätöksenteon tukena.

Tutustu hankkeeseen täällä.

Teksti: Ellamari Koutonen