Vaikuttavat ekosysteemit - tuloksellisen klusteri-kehittämisen reseptit

Toteuttaja

Vantaan kaupunki

Kesto

1.1.2024-31.12.2026

Budjetti

232 952 euroa
EAKR: 55 908 euroa

Vaikuttavat ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia yhteistyön mahdollisuuksia ekosysteemitoimijoiden välille kaupunkien elinvoiman sekä yritysten toimintaedellytysten ja kasvukyvyn vahvistamiseksi. 

Hankkeessa luodaan toimintamallikirjasto, niin sanottu klusterikehittämisen keittokirja, joka sisältää parhaat käytännöt, mittarit ja menetelmät toimintojen kehittämiseen. Mallit dokumentoidaan sähköisesti, jonka lisäksi niistä luodaan painotuotteita. Tarkoitusena on, että materiaalit jaetaan laajemmin kehittämistyössä hyödynnettäväksi. 

Keittokirjan tietojen pohjalta luodaan uusi yritysklusteri tai innovaatioekosysteemi, jossa pk-seudun kaupungit tekevät laaja-alaisesti yhteistyötä yritysten kanssa kehittääkseen toimintoja pulmien ja haasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on, että hankkeessa syntyvät toiminnot leviävät myös muihin kaupunkeihin.

Hankkeen toiminta tähtää vaikuttavampaan yhdessä tekemiseen tukemalla yritysten kaupallisia valmiuksia menestyä markkinoilla sekä luoden edellytyksiä uusiin innovaatioihin ja kasvuun.

Kaupunkiorganisaatioiden kyky ja motivaatio käynnistää ja orkestroida innovaatioekosysteemejä ja/tai klustereita nousee hankkeen myötä uudelle tasolle.

Tavoitteet

Hankkeessa käynnistetään uusi alueellinen klusteri yhteistyössä verkostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistoimintaa, joka auttaa ja tukee yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä. Hanke pyrkii tukemaan yritysten kilpailukyvyn vahvistumista, joka voi mahdollistaa paremmin uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden syntymisen sekä niiden markkinoille tulon niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yrityksiä kannustetaan avoimeen tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä yhteisten resurssien hyödyntämiseen ja uusien innovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Yksi hankkeen tavoitteista on vahvistaa elinvoimaa kaupungeissa tarjoamalla käytännön työkaluja vaikuttavamman yhteistyön edistämiseksi yritysten ja kaupunkien välillä. Hanke innostaa ja kannustaa yrityksiä mukaan yhteiseen kehittämiseen sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla on konkreettisia vaikutuksia innovaatioekosysteemiin. 

Hanke vahvistaa kaupunkiorganisaatioiden kykyä käynnistää ja johtaa toimintaa valituissa innovaatioekosysteemeissä

tarjota yrityksille aiempaa paremmin syitä tulla mukaan yhteistoimintaan, osoittaa konkreettista lisäarvoa sekä todentaa vaikutuksia.

Hanke luo vaikuttavalle toiminnalle kehikon ja toimintamallin, jossa tunnistetaan edellytyksiä ja yhteisiä tekijöitä tulokselliseen elinvoiman kehittämiseen. 

Yritysten kyky vahvistua, uudistua ja kasvaa kestävästi toimii moottorina elinvoiman vahvistumiselle. Kaupungeilla on mahdollisuus luoda yhteisiä tekemisen paikkoja, jotka tukevat yritysten kasvua tuoden yhteen eri toimijoita.

Klusterikehittämisen hanke tarjoaa mahdollisuuksia ja ratkaisuja kehittää kaupunkien ja yritysten välistä yhteistyötä entisestään. Hanke parantaa osapuolten ymmärrystä yhteistyön tavoitteista ja merkityksestä sekä lisää tarvittavaa luottamusta. Yritysyhteistyö on prosessi, jota kehitetään jatkuvasti ja tässä työssä TKI-toimijoiden rooli on merkittävä. Hanke tarjoaa työkaluja elinkeinokehittäjille ja motivoi heitä parempiin suorituksiin. Arvailun sijaan toiminnasta saadaan vaikuttavaa ja konkreettisemmin mitattavaa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Jari Koivisto

Jari Koivisto

Projektipäällikkö 

050 3019152

jari.koivisto2@vantaa.fi

Business Vantaa Hub