Energiapalvelumalli alueille (ENPA) - yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPA-hankkeen myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna eli asiakas maksaa vain energialaskun, ei perustamiseen liittyvistä investoinneista. Käytännössä järjestely toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi kaukolämmön ostaminen.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Budjetti

924 043 €
EAKR: 554 425 €

Kesto

1.11.2023-31.10.2026

 

Energiaomavaraisuuden lähtökohtana on alueella paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian ja mahdollisesti syntyvien ylijäämäenergioiden hyödyntäminen. Pääkaupunkiseudun kunnissa on useita alueita, joissa tehdään energiankäyttöön, ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia pitkäkestoisesti vaikuttavia alueellisia ja korttelitason ratkaisuja sekä investointeja. Hankkeeseen otetaan mukaan todellisia pilottikohteita, joissa kartoitetaan tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Tiedon myötä voidaan tunnistaa ja tarkastella tarkemmin, millaisia tarpeita on, ja miten ne voidaan ratkaista. Hankkeen myötä syntyvä energiapalvelumalli auttaa kaupunkeja energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueiden toteuttamisessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa luodaan yhteinen alueellinen energiapalvelun liiketoimintamalli.

Hanke edistää energialiiketoimintaa tarjoavien yritysten toimintaa ja kuntien sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa pyritään selkeyttämään alueellisen energiapalvelumallin toteutus- ja hankintaprosessia erityyppisille alueille.

Hankintojen valmistelua yhdessä yritysten kanssa

Kuva: Eweis Yehia
Kuva: Vantaan kaupunki

ENPA-hanke tuo ekosysteemiin mukaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja luo pk-yrityksille paremmat edellytykset toimittaa palveluitaan pääkaupunkiseudun kaupungeille.

Uusi malli toteutuu aktiivisen yhteiskehittämisen ja siihen kuuluvan tiedonvaihdon, markkinavuoropuhelun, verkostoitumisen sekä koulutuksen avulla. Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien laitteiden ja palvelujen kehittämistä, pilotointia sekä kaupallistamista.

Yritykset toimivat varsinaisten alueellisten energiaratkaisujen toteuttajina. Energiapalveluyritykset saavat jo hankkeen aikana hyötyjä osallistuen mm. hankintojen sisällön määrittelyyn markkinavuoropuhelutilaisuuksissa. Pidemmällä aikavälillä yritykset saavat myös erinomaisia kotimaisia referenssikohteita. Hankintojen elinkaarenaikaista ohjausvaikutusta pystytään parantamaan hankintavaiheessa sovellettavilla kestävyyskriteereillä.

Energiapalvelumallia kehitetään pilotoimalla

Suomen suurimmat julkiset hankkijat ja yritykset ovat yhdessä valmiita kehittämään ja kokeilemaan uusia palveluun perustavia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuita. Kaupunkien tehtävänä on saattaa pilottialueilla sijaitsevia toimijoita yhteen ja kehittää uusia aluetason energiaratkaisuja. Hankkeen myötä määritettyjä toimenpiteitä ja niiden oppeja voidaan monistaa myös muille alueille ja yrityksille. Energiapalvelusopimukset ovat yleensä yli kymmenen vuoden pituisia, joten hyötyjä tullaan saamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kortteleiden ja alueiden suunnittelussa on mukana useita eri toimijoita, jolloin yhteisen näkemyksen ja tavoitetilan muodostaminen alueesta kokonaisuutena on keskeistä. Yhteistyö on merkittävässä roolissa, jotta voidaan luoda alueellisesti kannattava ratkaisu osaoptimoinnin sijaan.

Alueen energiaratkaisujen hankintamallien perusteena on kustannusten ja hyötyjen jakaminen oikeudenmukaisesti toimijoiden (energiapalvelun ostajan ja myyjän) välillä, joka tuottaa taloudellista hyötyä kaikille osapuolille. Samalla luodaan kestäviä vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, jotka tukevat kaupunkien hiilineutraalius- ja kestävyystavoitteita sekä kaupunkien ilmastotyötä.

Pääkaupunkiseudun kaupungit tarjoavat monipuolisen kehitys- ja kokeiluympäristön yrityksille ja tutkimuskumppaneille. Olennainen osa työtä on vahvistaa asukkaiden osallisuutta kehitystoiminnassa sekä tuoda kaupunkikehityksen haasteita lähemmäs yritysten ja TKI-toimijoiden työtä. Kaupunkien yhteistyö lisää ratkaisujen vaikuttavuutta, ja hanke tuo kaupungit aktiiviseksi osaksi yhteiskehittämisprosessia. Näin luodaan yhdessä raamit kilpailukykyisille edelläkävijämarkkinoille.

Kuva: Helsingin kaupunki
Naiset kävelemässä Espoossa
Kuva: Espoon kaupunki
Kuva: N2 Albiino/Matti Pyykkö

”Haluamme parantaa pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä vähäpäästöisten rakennusten ja kortteleiden lisäämiseksi. Valmisteltavien pilottien avulla pääsemme käytännön tasolla vaihtamaan tietoja ja kehittämään toimintatapoja yhdessä. Metropolia ammattikorkeakoulu tuo kehitykseen huomattavasti lisäarvoa omalla osaamisellaan ja laajalla yritysverkostollaan. Yhteistyö yritysten kanssa on edellytys ENPA-hankkeen onnistumiselle.”

Hankeuutiset

Vantaan kaupunginmuseo

Mitä ratkaisuja yrityksellänne on tarjota energiapositiivisten alueiden suunnitteluun?

Vantaan kaupunki kartoittaa energia-, kiinteistö- ja rakennusalojen yritysten ajankohtaisia näkemyksiä alueellisista energiaratkaisuista ja energiapositiivisista alueista. Helmikuun ajan avoinna olevan verkkokyselyn pohjalta laaditaan markkinaselvitys, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa ajankohtaisissa aluekehityshankkeissa ja suunnittelukohteissa Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Read More »

Yhteystiedot

Siiri Söyrinki
Timo Määttä
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
timo.maatta@hel.fi
0405071952
Joni Mäkinen
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki
joni.makinen@espoo.fi
0406368710
Siiri Söyrinki
Projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
siiri.soyrinki@vantaa.fi
0405266387
Kaisa Rapanen
Projektipäällikkö
Metropolia
kaisa.rapanen@metropolia.fi
0504792686
Helsingin kaupunki logo
Vantaa-Logo-City-Horizontal-RGB-FIN_192091
Metropolia