Energiapalvelumalli alueille (ENPA) - yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPAn myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna, jolloin asiakas maksaa vain energialaskun, eikä perustamiseen liittyvää investointia. Käytännössä järjestely toimii kuten esimerkiksi kaukolämmön ostaminen.

Toteuttajat

Helsingin kaupunki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki

Budjetti

924 043 €
EAKR: 554 425 €

Hankkeen kesto

1.11.2023 – 31.10.2026

Energiaomavaraisuuden lähtökohtana on paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian sekä mahdollisesti syntyvien ylijäämäenergioiden hyödyntäminen. Pääkaupunkiseudulla on useita alueita, joissa tehdään energiankäyttöön, ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin pitkäkestoisesti vaikuttavia alueellisia ja korttelitason ratkaisuja sekä investointeja. ENPAssa otetaan mukaan pilottikohteita, joissa kartoitetaan tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Kertyneen tiedon avulla voidaan tunnistaa tarpeita, ja tutkia miten ne voidaan ratkaista. 

Hankkeen myötä syntyvä energiapalvelumalli auttaa kaupunkeja energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten alueiden toteuttamisessa.

Tavoitteet

Hankkeessa luodaan yhteinen alueellinen energiapalvelun liiketoimintamalli.

Hanke edistää energialiiketoimintaa tarjoavien yritysten toimintaa ja kuntien sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Hankkeessa pyritään selkeyttämään alueellisen energiapalvelumallin toteutus- ja hankintaprosessia erityyppisille alueille.

Hankintojen valmistelua yhdessä yritysten kanssa

Kuva: Eweis Yehia
Kuva: Vantaan kaupunki

ENPA tuo ekosysteemiin mukaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja luo pk-yrityksille paremmat edellytykset toimittaa palveluitaan pääkaupunkiseudun kaupungeille.

Uusi malli toteutuu aktiivisen yhteiskehittämisen ja siihen kuuluvan tiedonvaihdon, markkinavuoropuhelun, verkostoitumisen sekä koulutuksen avulla. Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien laitteiden ja palvelujen kehittämistä, pilotointia sekä kaupallistamista.

Yritykset toimivat varsinaisten alueellisten energiaratkaisujen toteuttajina. Energiapalveluyritykset saavat jo hankkeen aikana hyötyjä osallistuen mm. hankintojen sisällön määrittelyyn markkinavuoropuhelutilaisuuksissa.

Pidemmällä aikavälillä yritykset saavat myös erinomaisia kotimaisia referenssikohteita. Hankintojen elinkaarenaikaista ohjausvaikutusta pystytään parantamaan hankintavaiheessa sovellettavilla kestävyyskriteereillä.

Pääkaupunkiseudun kaupungit tarjoavat monipuolisen kehitys- ja kokeiluympäristön yrityksille ja tutkimuskumppaneille.

Olennainen osa työtä on vahvistaa asukkaiden osallisuutta kehitystoiminnassa sekä tuoda kaupunkikehityksen haasteita lähemmäs yritysten ja TKI-toimijoiden työtä.

Kaupunkien yhteistyö lisää ratkaisujen vaikuttavuutta, ja hanke tuo kaupungit aktiiviseksi osaksi yhteiskehittämisprosessia. Näin luomme yhdessä raamit kilpailukykyisille edelläkävijämarkkinoille.
Kuva: Helsingin kaupunki
Naiset kävelemässä Espoossa
Kuva: Espoon kaupunki

Energiapalvelumallia kehitetään pilotoimalla

Suomen suurimmat julkiset hankkijat ja yritykset ovat yhdessä valmiita kehittämään ja kokeilemaan uusia palveluun perustavia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuita. Kaupunkien tehtävänä on saattaa pilottialueilla sijaitsevia toimijoita yhteen ja kehittää uusia aluetason energiaratkaisuja. Hankkeen myötä määritettyjä toimenpiteitä ja niiden oppeja voidaan monistaa myös muille alueille ja yrityksille. Energiapalvelusopimukset ovat yleensä yli kymmenen vuoden pituisia, joten hyötyjä tullaan saamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kortteleiden ja alueiden suunnittelussa on mukana useita eri toimijoita, jolloin yhteisen näkemyksen ja tavoitetilan muodostaminen alueesta kokonaisuutena on keskeistä. Yhteistyö on merkittävässä roolissa, jotta voidaan luoda alueellisesti kannattava ratkaisu osaoptimoinnin sijaan.

Alueen energiaratkaisujen hankintamallien perusteena on kustannusten ja hyötyjen jakaminen oikeudenmukaisesti toimijoiden (energiapalvelun ostajan ja myyjän) välillä, joka tuottaa taloudellista hyötyä kaikille osapuolille. Samalla luodaan kestäviä vähäpäästöisiä energiaratkaisuja, jotka tukevat kaupunkien hiilineutraalius- ja kestävyystavoitteita sekä kaupunkien ilmastotyötä.

Kuva: N2 Albiino/Matti Pyykkö

”Haluamme parantaa pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä vähäpäästöisten rakennusten ja kortteleiden lisäämiseksi.
Valmisteltavien pilottien avulla pääsemme käytännön tasolla vaihtamaan tietoja ja kehittämään toimintatapoja yhdessä.

Metropolia-ammattikorkeakoulu tuo kehitykseen huomattavasti lisäarvoa omalla osaamisellaan ja laajalla yritysverkostollaan. Yhteistyö yritysten kanssa on edellytys ENPA-hankkeen onnistumiselle.”

Hankeuutiset

Toimivat alueelliset energiaratkaisut näyttävät suuntaa ENPA-hankkeen kehitystyölle – Esimerkkikohde Aalto Works -kortteli Otaniemessä 

Alueelliset energiaratkaisut ovat Suomessa vielä harvinaisia, mutta toteutuneista projekteista saadaan tärkeitä oppeja erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä hankintaprosessista. Yksi kiinnostava alueellinen energiaratkaisu on jo toiminnassa Espoon Otaniemessä. Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeen asiantuntijat pääsivät tutustumaan kyseiseen energiaratkaisuun toukokuun lopulla.  

Read More »
Vantaan kaupunginmuseo

Mitä ratkaisuja yrityksellänne on tarjota energiapositiivisten alueiden suunnitteluun?

Vantaan kaupunki kartoittaa energia-, kiinteistö- ja rakennusalojen yritysten ajankohtaisia näkemyksiä alueellisista energiaratkaisuista ja energiapositiivisista alueista. Helmikuun ajan avoinna olevan verkkokyselyn pohjalta laaditaan markkinaselvitys, jonka tuloksia on tarkoitus hyödyntää useissa ajankohtaisissa aluekehityshankkeissa ja suunnittelukohteissa Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Read More »

Yhteystiedot

Siiri Söyrinki
Timo Määttä
Projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
timo.maatta@hel.fi
0405071952
Joni Mäkinen
Projektipäällikkö
Espoon kaupunki
joni.makinen@espoo.fi
0406368710
Siiri Söyrinki
Projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
siiri.soyrinki@vantaa.fi
0405266387
Kaisa Rapanen
Projektipäällikkö
Metropolia
kaisa.rapanen@metropolia.fi
0504792686
Helsingin kaupunki logo
Vantaa-Logo-City-Horizontal-RGB-FIN_192091
Metropolia